DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

Deníky - použité zkratky

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci Deníky - použité zkratkyADK   absolventi dělnických přípravek
AF   agronomická fakulta
APPVČ   akční plán politicko výchovné činnosti
BMH   biominerální hnojivo
BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka
BZPF   bonitace zemědělského půdního fondu
CSc.   kandidát věd (např. zemědělsko lesnických)
CZV   celozávodní výbor
Čs. SVP   Československý svaz vědeckých pracovníků
Čs. VSZ   Československá vědecká společnost zemědělská (při  KTZZ ČSAV)
ČSAV   Československá akademie věd (1953-1992)
ČSAZV   Československá akademie zemědělských věd 
ČSI   Česká státní inspekce
ČZU   Česká zemědělská univerzita v Praze
DO KSČ   dílčí organizace KSČ (na AF fyto, zoo) – společně základní organizace
doktorát   obhajoba doktorské disertační práce pro získání DrSc., (řízení)
Dr.    doktor technických věd (Dr. techn. - používáno před zavedením tit. CSc.)
DrSc.   doktor věd (např. zemědělsko lesnických)
DTA   diferenciální termická analýza
ESPP (ESPS)   Expediční skupina pro průzkum půd (stanovišť)
FK KPP   Federální komise pro komplexní průzkum půd
habilitace   habilitační řízení pro získání docentury, přednáška, obhajoba
HMÚ   Hydrometeorologický ústav
HTÚP   Hospodářsko technické úpravy pozemků
IZTS   Institut zemědělství tropů a subtropů
KA   katedra agrochemie
kandidatura   obhajoba kandidátské disertační práce k získání vědecké hodnosti CSc.
KGŠ   katedra genetiky a šlechtění
KNV, ONV, MNV   Krajský (okresní, místní) národní výbor
KOR   katedra ochrany rostlin
KP   katedra půdoznalství
KPí   katedra pícninářství
KPP   komplexní průzkum půd
KR, KD, KM   kolegium rektora, děkana, ministra
KRV   katedra rostlinné výroby
KTV   katedra tělesné výchovy
KTZZ   Kolegium teoretických základů zemědělství při ČSAV
KZAM   katedra základní agrotechniky a meteorologie 
KZE   katedra zemědělské ekonomiky
KZS   Krajská zemědělská sekce Čs. SVZLP
LA   Lidová akademie SVZLP
LF   lesnická fakulta
LP   Laboratorium pôdoznalectva a výživy rastlín Bratislava
LU   Lidová univerzita SVZLP
mech.   mechanizátoři – studenti MF
mel.   meliorátoři - studenti AF
MF   mechanizační fakulta
MPK   mezinárodní půdoznalecká konference (kongres)
MPS   Mezinárodní půdoznalecká společnost
MRZ   metodická rada pro zemědělství SŠPVZ (krajská)
  ministerstvo školství a kultury
MV   městský výbor
MZ (MZLVH)   ministerstvo zemědělství (lesního a vodního hospodářství)
Mzaj.   Magazín zajímavostí
NDR   Německá demokratická republika
NS   Národní shromáždění
NSR   Německá spolková republika
O(V)ZS   okresní (výrobní) zemědělská správa
OSIP   okresní správa inventarizace pozemků
OV KSČ   okresní výbor KSČ
PB   politbyro ÚV, KV, OV KSČ
PEF (Č.B.)   Provozně ekonomická fakulta (v Českých Budějovicích)
PF   pedagogická fakulta
PK   půdoznalecká komise (komitét)
PS   půdoznalecká společnost
PSP   poradní sbor půdoznalců
PSVVŠ   předsednictvo státního výboru pro vysoké školy
  půdoznalecký ústav (při ÚVÚRV)
RLR   Rumunská lidová republika
ROH   Revoluční odborové hnutí
RR   redakční rada
RSV   rok stranické výchovy
RV   rostlinná výroba
SA   Socialistická akademie
SAV   Slovenská akademie věd
Sb.RV   Sborník Rostlinné výroby
SF ČVUT   stavební fakulta ČVUT
SKRKVT   Státní komise rozvoje kultury, vědy a techniky (při MZLVH)
SKSÚP   Slovenský kontrolný a skušobný ústav polnohospodárský (Bratislava)
SNTL   Státní nakladatelství technické literatury
SPN   Státní pedagogické nakladatelství
SPSVŠ   Státní poradní sbor pro Vysoké školy MZ
SPÚ   Státní plánovací úřad
SSSR   Svaz sovětských socialistických republik
SŠPVZ   Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí
STS   strojně traktorová stanice
SVS   studentská vědecká společnost (soutěž)
SVVŠ   Státní výbor pro vysoké školy
SVZLVP   Společnost pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a potravinářské
SZN   Státní zemědělské nakladatelství 
SZZ   státní závěrečné zkoušky
TS   technické středisko
TZZ   teoretické základy zemědělství při ČSAV
ÚB   Ústav experimentální biologie ČSAV
ÚHH   Ústav hydrologie a hydrauliky Bratislava
ÚIVTR   Ústav informací a vědecko technický rozvoj
ÚK   Ústřední komise (KPP při MZ)
ÚKZÚZ   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ÚLH   Ústav lesního hospodářství
ÚLPA   Ústřední laboratoř půdoznalství a agrochemie (Bratislava)
ÚNV   Ústřední národní výbor (v Praze)
UO KSČ   uliční (základní) organizace KSČ
ÚV   ústřední výbor
ÚV NF   Ústřední výbor Národní fronty
ÚVMR   Ústřední vědecko metodická rada SŠPOZ
ÚVSH   Ústav vědeckých soustav hospodaření
ÚVTI   Ústav vědecko technických informací
ÚVÚRV   Ústřední výzkumný ústav rostlinné výroby v Ruzyni /Ruzyň/
ÚZH   Ústav závlahového hospodářství
ÚZPV   Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu
     
VK   vědecká konference
VLÚ   Vědecký lesnický ústav v Kostelci n. Č. l.
VMR   vědecko metodická rada (zemědělství) při SŠPOZ
VR   vědecká rada
VRA2   automatický analyzátor
VSP   vybraní straničtí pracovníci
  vysoké školy
VŠD   vysoká škola dřevařská
VŠCHT   Vysoká škola chemicko technologická 
VŠLD   Vysoká škola lesnická a drevárská Zvolen
VŠP   Vysoká škola polnohospodarská (Nitra)
VŠS   Vysoká škola stranická Praha
VŠZ   Vysoká škola zemědělská (v Praze)
VŠZL   Vysoká škola zemědělská a lesnická (Brno)
  výzkumné ústavy, úkoly
VÚEZV   Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy Praha
VÚCH   Výzkumný ústav chmelařský (Žatec)
VÚL   Výzkumný ústav lesnický
VÚLHM   Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (Zbraslav)
VÚM   Výzkumný ústav meliorací Praha
VUML   Večerní univerzita marxizmu leninizmu
VÚMOP   Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Zbraslav
VÚOb   Výzkumný ústav obilnářský Kroměříž
VÚOv   Výzkumný ústav ovocnářský (Holovousy)
VÚŘ   Výzkumný ústav řepařský (Semčice)
VUT   Vysoké učení technické v Brně
VÚVč   Výzkumný ústav včelařský Dol u Libčic n. Vlt.
VÚZE   Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha
VÚZH   Výzkumný ústav závlahového hospodářství Bratislava
VÚZLM   Výzkumný ústav zemědělsko lesnických meliorací (Zbraslav)
VÚZT   Výzkumný ústav zemědělské techniky (Řepy)
VV KSČ   vysokoškolský výbor KSČ
VVČ   vědecko výzkumná činnost
zemodděl   zemědělské oddělení (KSČ)
ZLA   Zemědělská lidová akademie SŠPVZ
ZLS   Zemědělsko lesnická společnost
ZLU   Zemědělská lidová univerzita SŠPVZ
ZO   základní organizace (KSČ)
ZV ROH   závodní výbor ROH
ZZ VÚ   závěrečná zpráva výzkumných úkolů