DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

Kosil-Gössl‚ Vlad. - publikační činnost

Kosil-Gössl, Vladimír - publikační činnost
(z Jurčova archivu Kosilových písemností)Publikace

Vědecké od roku 1928 do 1961

1928 Mechanický rozbor půdy metodou pipetovací, Zemědělský Archiv, XIX, 355-364.

     (Pozn.: většina vědeckých publikací byla uveřejněna v ZA).

1929 Pokus o zavedení jedn. metod pro stanovení kyselosti atd.

1930 Vztahy mezi kulturními rostlinami a půdou.

1933 Ein Beitrag z. Charakt. d. Bodenarten, Bodentypen usw.d.den 10% HCl Auszug.

     Zeitschr. f. Pflanzenern, Dgg u. Bodk., Bd 30, 133-156.

     Über d. Vorbereitung d. Bodenproben z. Schlammanalyse , Z.P.D.B, Bd 31, 113-154.

     Genetické typy půd škol. závodu Uhříněves. ZA XXIV, 217-234.

     Hořčík a jeho vztah k vápnu v půdách českých. Sborník Výzkumných ústavů zem. sv. 106,

     stran 97.

     Jednoduché kolorimetrické metody stanovení reakce půdy. Sb. Masarykovy Akademie

     Práce VIII. 1-29.

     Posuzování stupně podzolizace půdy podle morfologických znaků. ZA XXV. 18-40

1935 Chemický rozbor půdy. Rakce půdy. Vyšetřování adsorpčního komplexu půd. Stati

     v publikaci „Příručka metodiky rostlinné sociologie a ekologie (celkem 39 stran).

     Půdy katastru města Přelouče. Půdy katastru obce Makova. Sb. VÚZ, sv. 135, 65 stran.

     Agrofysikální hodnoty statiky vody v půdě atd. ZA XXVI, 263-277.

1936 Metodika mechanického rozboru zemin atd. Stať v publ. „Příručka pro půdoznalecké

     rozbory“, 37 stran. Spisy SVÚZ, č. 49.

     Aktuálnost reakce vyluhovaných půd atd. ZA XXVII, 128-144.

     Snadno rozpustné živiny v genetických půdních typech. ZA XXVII. 373-380.

     Příspěvek k seznání fysiologicky užitečné vody atd. ZA XXVIII, 152-175.

     Základy půdoznalství- skripta 254 stran. Ústř. vydav. komise při ČVUT.

     Příspěvek k seznání půd v křídové oblasti atd. Sb. ČAZ XII, 364-370.

1938 Einige Bemerk. z. Anpassung d. Bodenkarten f.d. landw. prakt. Anwendung. Verhandl.

    d. V. Komiss. d. Intern. Bodk. Ges., Helsinky 1938, 64-69.

    Über d. Einteil. u. Bennenung d. Böden atd. Verhandl.d. V. Komiss. d. Intern. Bodk. Ges.,

     Helsinky, 1938. 69-75.

     Barva půdy jako určovací znak atd. ZA XXIX, 52-59.

     Genetický systém půdních typů v Čechách ZA XXIX, 290-309.

     Konference MPS v Helsinkách 1938. ZA XXIX, 428 434.

     Nástin podnebních a půdních poměrů šk. lesn. statku v Kostelci n.Č.l. ZA XXX, 243-258.

1940 Půda jako zásobitelka rostlin vodou, publikace 122 stran (s Kášem a Solnařem). Zprávy

     VÚZ č. 78. Minist. zemědělství.

     Bilance vodního režimu typických půd prahorních atd. ZA XXXI, 7 stran.

     Praktické využití novodobých názorů o půdní vodě. ZA XXXI, 525-536.

     Charakteristika půdních typů jednoduchým analytickým vyšetřením sorpčního komplexu

     (s Najmrem), I. část. Sb. ČAZ, XV, 192-199.

     Charakteristika půdních typů atd. (s Najmrem), II. část. Sb. ČAZ XV, 222-228.

     Možnosti využití výsledků generálního mapování půd.  Věstník ČAZ, XVI, 346-348.

1941 Morfologická charakteristika našich hlavních půdních typů. Věda přírodní, 20, 232-240.

     Snadno rozpustné živiny v půdách východoč. oblasti obiln.- brambor. půd. ZA XXXII,

     441-451.

     Příspěvek k otázce obsahu snadno rozp. živin v genetických půdních typech. Sb. ČAZ,

     XVI, 419-424.

     Vyšetřování adsorpčního komplexu půdního. Stať v publikaci „Praktikum rostlinné

     sociologie atd. 11. vydání, Melantrich.

1942 Minimální vodní kapacita hlavních druhů našich půd (s Jankovským). Sb. ČAZ,

     XVII, 281-290.

     Jednoduchý způsob rychlého stanovení přístupnosti půdní vody pro rostliny.

     (s Jankovským), ZA XXXIII, 305-328.

     Příspěvek k typologii východočeských orných půd. Sb. ČAZ XVII, 179-189.

     Návrh podrobného třídění půd atd. Sb. ČAZ XVII, 53-56.

     Význam plodin při zpracování půdy. ZA XXXIII, 261-269.

     Zjišťování vlivu zpracování půdy na její fysik. stav atd. ZA XXXIII, 55- 69.

1943 České křídové slínovatky- Fysik. vlastnosti atd. Sb. ČAZ XVIII, 156-161.

     Příspěvek k seznání vodního režimu silně podzolovaných půd pastvin (s Vlasákem),

     Sb. ČAZ XVIII, 24-29.

     Zhodnocení fysikálních rozborů pro potřebu zemědělské praxe. ZA XXXIV, 138-148.

1944 Příspěvek k seznání půd obl. brambor. atd. ZA XXXIV, 225-237.

1945 Jiránkův výpočet „závlahové kapacity“ atd. Techn. Obzor, 53, 179-183.

1946 Zpracování orných půd. Techn. publikace, 114 stran. Nakl. Vesmír, Zemědělská

     knižnice.

     Příspěvek k mechanicko-fysikálnímu hodnocení kompostů. Sb. ČAZ, XIX, 296-300.

1947 MUDr. Alfred Slavík- zakladatel čes. půdoznalství. Věstník ČAZ 21, 244-277.

     Podnebí a počasí v zemědělské výrobě. Půda-základ zemědělské výroby. Zpracování půdy.

     V knize „Zemědělská abeceda“ 48 stran. Nakl. „Vesmír“ Zemědělská knižnice.

     Příspěvek k seznání půd severových. Podbrdska. Sb. ČAZ XVIII, 275-295.

     Ochrana přírody ochranou klimatu. Čas. Otázky zeměd. č. 75, 22-26.

     Agronomicko pedologická studie o českých křídových slínovatkách (fysik. stav). Sb. VÚZ,

     sv. 174.

     Pevnost uložení půdy atd. Sb. ČAZ XVIII, 320-326.

1948 Půda a hnojení, popul. věd. brožura 47 stran. Čsl. chemické závody.

     Reforma vysokoškolského zemědělského studia. Zeměd. Obzor I.

     Celkový ráz půd na krystaliniku v oblasti Českomoravské vysočiny. Sb. VÚZ, sv. 173,

     37-76.

1949 Geonomický výzkum a jeho zhodnocení z hlediska agrobiologie. Věstník ČAZ XXIII,

     37-45.

1950 Svislá členitost krajinového prostoru atd. Stať v Publikaci „Trávopolní soustava atd.,     

     Nakl. „Brázda“ Praha.

1951 Základy agrometeorologie- skripta, 153 stran. St. naklad. učebnic Praha.

1953 Význam sovětské vědy pro naše vys. školy zemědělské. Článek „Sovětská věda“,

     Zemědělství, III, 649-655.

1954 Základy půdoznalství- skripta, 292 stran, SPN Praha.

1955 Nástin základů půdoznalství. II. vyd. 1956. Učební text pro Vysokou školu stranickou

     ÚV KSČ. 50 stran. Rudé Právo, Vydav. ÚV KSČ.

1956 Sovremennoje sostojanije i osnovnyje problemy nauki o počvě v Čechoslovakii. Referát

     na shromáždění sovětských půdoznalců Moskva 1956. Počvověděnije 1956, 112-114,

     Moskva.

     Všesvazové shromáždění sovětských půdoznalců v Moskvě 1956. Věstn. ČSAZV III,

     178-190.

1957 VI. Mezinárodní kongres půdoznalecký v Paříži 1956. Věstník ČSAZV VI, 574-591.

1960 Komplexní výzkum půd atd. - referát na Mezinárodní půdoznalecké konferenci v Praze

     1959, Sb. ČSAZV, Rostl. výroba 6, 723-734.

1961 Komplexní průzkum půd – klíč k pokladnici úrodnosti půd. Inform. brožura pro V. sjezd

     JZD, 16 stran.

Populárně vědecké články a pojednání

Význam klimatu a polohy při bonitaci půdy. 1925

Vliv Měsíce na počasí. 1925

O předpovědi počasí. 1926

Tepelné poměry v půdě. 1928

Praktický význam mikroklimatologie pro zemědělství. 1928

O původu a putování zemědělských plodin. 1927

Význam čpavkového dusíku pro mikroorganismy půdní. 1928

Zásady mechanického obdělávání půdy na jaře. 1928

Několik slov o hlavních úkolech mechanického obdělávání půdy. 1929

Mechanická úprava půdy na jaře. 1929

Z dějin polního hospodářství. 1930

Oves - obilovina podhorských krajů. 1930

Podnebí a půdní poměry okresu říčanského. 1930

Důležitost mikrobiologie v půdoznalství. 1931

Nutné opatrnosti půdně investiční při dnešních kritických poměrech hospodářských. 1931

Úkoly a význam zemědělské meteorologie. 1931

Používejte strojených hnojiv v pravý čas. 1932

Účelné hnojení s ohledem na přijímání živin rostlinami. 1932

Několik poznámek o hnojení lehkých půd. 1932

Zjišťování přístupných živin a potřeby hnojení při agropedologickém mapování. 1932

Jaké poučení o potřebě hnojení může rolník čerpati z půdoznaleckého průzkumu větších územních oblastí. 1933

Chlévská mrva a zelené hnojení jako prostředky k zachování úrodnosti půdy v kritických poměrech hospodářských. 1933

Potřebují vaše půdy hnojení hořčíkem? 1935

Ještě k otázce hořčíku v našich půdách. 1936

Jaké máme půdy na okrese litomyšlském. 1935

Hořečnato-vápenatá hnojiva, vhodná pro některé naše půdy. 1936

Není hnojení hořečnaté u našich půd zbytečné? 1936

Jarní procitnutí půdy.1936

Zemědělská praxe volá po dlouhodobé předpovědi povětrnosti. 1937

Z novějších poznatků o významu půdní vody pro rostliny. 1938

Jsou orné půdy Českomoravské vysočiny bohaté „přístupným“ draslem? 1939

Buk - divotvůrce? 1939

Jak přizpůsobiti naše půdoznalecké mapy dokonaleji potřebám praxe zemědělské? 1940

„Černé vánoce- bílé vánoce“. 1941

„Ovčí chladna“. 1941

Relativní rozpustnost půdní kyseliny fosforečné a drasla a jejich přístupnost pro rostliny. 1941

Přibližné dávky hnojiv fosforečných a draselných podle obahu živin v půdě a nároků plodin. 1941

Novodobé nazírání na půdu. 1941

Zkoumání půd k různým účelům. 1941

Novější zkušenosti se zlepšenými způsoby sklizně cukrovky zvláště se způsobem pomrickým. 1941

Rostlinstvo jako ukazatel povahy půdy. 1941

Jak čeliti únavě půdy? 1941

Střídání hloubky orby. 1941

Příprava půdy k setbě na podzim a na jaře k různým plodinám podle nejnovějších zkušeností. 1941

Péče o půdu v porostech. 1941

Příprava půdy k jarnímu setí. 1942

Co nám mohou říci půdoznalecké rozbory o podbrázdí? 1942

Užitečnost a potřeba vápenato-hořečnatých hnojiv. 1942

Velikost zemědělského podniku a používání hospodářských strojů. 1943

Tři sousedi - jeden stroj. 1943

Zmenšení risika pěstováním meziplodin. 1943

Potřeba a využití energie u hospodářských rostlin. 1943

Zimní brázdou k úspoře půdní vláhy. 1943

Účinky sucha na různých půdních typech. 1943

Zápas rostlin s půdou o vodu. 1943

Vápnění podle zjištěné potřeby - zárukou hospodárnosti. 1944

Jsou u nás skutečně tak rozšířené půdy, vyžadující vápnění? 1944

Jarní vápnění. 1944

Šetření půdní vláhou při podzimním zpracování půdy. 1944

Léčení nemocných půd. 1944

Půdoznalecký průzkum katastru obce Věšína u Rožmitálu. 1944

Kdy je sedlák šelma? (Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře ...) 1945

Jak je to doopravdy s jarní orbou. 1945

Zralost půdy - starý problém v novém světle. 1945

Kompostové desatero. 1945

 

Od roku 1937 jsem byl spolupracovníkem Slovníku přírodních nauk (Elstner), do kterého jsem přispěl velkým počtem hesel z půdoznalství, meteorologie a klimatologie, namnoze značně obsáhlých (např. Jílovité minerály. Humus. Chemický rozbor půdy. Oblaky a mnohé jiné).

Pozn.: Uvedené články byly publikovány v různých časopisech, jako: Čs. zemědělec, Naše Snahy, Hospodářský obzor, Velkostatkářský a statkářský měsíčník, Venkov, Českomoravský rolník, Zemědělský Pokrok, Pražský ilustrovaný zpravodaj a další.

Různé články (příležitostné)

Vzpomínka na desenského rodáka Prof. Ing. Josefa Kopeckého. 1936

Prof. Ing. Josef Kopecký. Mitteil. der Int. Bodenkundl. Ges. 11, 1936, Nr. 1, 8-9

Ing. Dr. Jaroslav Spirhanzel - padesátníkem.

Kurs pro taxaci a odhady zemědělských podniků a scelování pozemků. 1939

O živý kontakt zemědělských intelektuálů s praxí. 1939

Nač vápennou akci? 1940

Může si zemědělský inženýr - praktik sám zkoumat své půdy? 1940

Funkce diplomovaného agronoma při bonitaci půdy podle nového zákona oceňovacího. 1940

Máte povětrnostní staničku na svém podniku? 1940

Povinné zkoušení půd. 1941

Nač výzkumný ústav pro zkoušení hospodářských strojů? 1942

Účast zemědělského půdoznalství při regulačním plánování měst a obcí. 1944

Prostorové plánování a zemědělský inženýr. 1944

Půda se hlásí o náš zájem. 1945
 

Přednášky

O výsledcích své vědecké činnosti jsem informoval účastníky různých shromáždění, od roku 1927 do 1939 také posluchače rozhlasu s tématy Barva půdy, Spodiny půd, Hospodářské třídění půd, Přeměny dusíkatých látek v půdě, Hospodaření půdní vláhou, Život v půdě (třídílný cyklus o půdní biologii), Jak se předpovídá počasí, Působení chlévské mrvy na poli rozhozené a nezaorané na fysikální stav půdy, Účelné a loupeživé hospodaření rostlinnými živinami v půdě, Význam spodní vody pro vegetaci, Dobrý humus - poklad našich polí, Pověry a pranostiky v meteorologii, Mohou drenáže v suchém roce škodit? (rozhovor), Počasí a úroda, Tajemství půdy, Léta hubená a tučná, Jak se vytvářely naše půdní typy (Přednesena připravená přednáška zesnulého Prof. Kopeckého), Půda se probouzí (rozhovor), Půdoznalecké mapování pozemků, Vzácný poklad rolníkův - voda v půdě, Třídění a bonitování půd, Zlepšování půdy ke zvýšení výroby zemědělské.

Po uzavření vysokých škol a po celou dobu okupace jsem zastavil přednáškovou činnost v zemědělském rozhlase úplně. Jinak jsem konal četnější přednášky o půdoznalství a příbuzných oborech zejména: v kursech pro zahradnické učně a pomocníky (Praha, Kukleny, Opočno), dále pro zahrádkáře a zájemce v kruzích zemědělské praxe (Nymburk, Police nad Met. aj.). Z nařízení Ministerstva zemědělství jsem přednášel v kursech pro prof. a ředitele /středních/ zemědělských škol a správce výzk. stanic hlavně o zpracování půdy (Liblice, Praha).

Z archivního seznamu nepublikovaných zpráv a posudků uvádím 63 vybraných položek z let 1925 až 1944. K agropedologickým patří 34 z oboru průzkumu půd jednotlivých objektů s průvodní zprávou, často s mapou půd, či dobrozdáním k různým účelům. Jako příklad:

Posudek poměrů půdních na pozemcích p. Františka Komárka ve Svob. Dvorech u Hradce Králové, stran 16, 1925. Průvodní zpráva k mapě půd dvora Dražic n.Jiz., stran 56 s mapou půd - pro Státní výzkumný ústav agropedologický, 1926. Dobrozdání o půdních poměrech na pozemcích dvora Kočvary u Lochovic (pro majitelku dvora), stran 15, 1927. Posudek poměrů půdních na pozemku - pro soutěž v motorové orbě v Jenči pro Zemědělskou jednotu v Praze, stran 5, 1927. Posudek půdních poměrů na navržené zásobní zahrady města Prahy v Troji - pro Sadový odbor, stran 16, 1930. Podrobná průvodní zpráva k mapě půd k.ú. Makova u Litomyšle s barevnou mapou půd - pro Státní výzkumný ústav agropedologický v Praze, stran 72, 1934. Posudek vápenitosti hornin k vápnění z Dolního Újezda u Litomyšle - pro místní nájemce, 3 strany, 1937. Nástin podnebních a půdních poměrů školního a lesního statku v Kostelci nad Č. lesy - pro ředitelství, stran 9, 1938. Dobrozdání o znehodnocení půdy úpravami terénu při zřizování letiště na pozemcích dvora Pešinka u Kolína - pro znalce Ing. M. Honzátka, stran 11, 1939. Posudek půd dvora Obora u Jílového (Prof. Dr. Brdlíka) s přehledným plánkem. Zpráva o půdoznaleckém průzkumu velkostatku Liteň (dvory Liteň, Skuhrov a Krupná), 3 průvodní zprávy k mapám reakce a obsahu živin, 1 zpráva k půdní mapě, 1942. Půdoznalecký prozkum pokusného objektu Buchenbühlu (Allgäu v jižním Bavorsku), mapy reakce, potřeby vápnění a vodních poměrů půdy a půdní mapy s průvodními zprávami, 1944. Fysikální vyšetřování kompostů, 1944.

Z melioračních a hydropedologických posudků (12) uvádím: Zpráva o pedologickém vyšetření půdních poměrů zájmového území vodního družstva v Uhříněvsi (pro prof. E. Thomu), stran 35, 1924. Průvodní zpráva k výsledkům pedologického šetření půd na pozemcích dvora Kočvary u Lochovic se zvláštním zřetelem k vrstvám spodinovým - příloha k drenážnímu projektu pro projektanta Ing. Jizbu, stran 20, 1927. Pedologicko-hydrologický posudek zamáčené oblasti části Olšanských hřbitovů - pro Zádušní stavební úřad města Prahy, stran 7, 1933. Vyjádření o hydropedologickém výzkumu pozemků pro závlahy - pro minister. zemědělství, stran 13, 1939.

Pro vodohospodářské, stavebně technické a jiné (17) jsem mj. vypracoval posudek půdních poměrů a uložení zemin na území hráze na Černé Desné - pro Komisi pro úpravu řek Zemské správy politické, stran 8, 1922. Posudek o půdních poměrech na staveništi budoucí veřejné okresní nemocnice v Berouně - pro Okresní správní komisi v Berouně, stran 7, 1925. Zpráva o množství a povaze zákalu ve vzorcích vody z řeky Úpy u České Skalice - pro Státní úřad hydrologický, stran 6, 1926. Dobrozdání o příčinách sesuvu půdních vrstev na tělese silnice Bohňovsko - Horská Kamenice - Jesenný (soudně znalecký posudek), stran 24, 1926. Posudek nasáklivosti vzorků materiálu pro štětování kolejnic - pro Ministerstvo železnic, stran 5, 1930. Půdoznalecký posudek pozemků hřbitova města Prahy v Ďáblicích - pro Zádušní úřad města Prahy, stran 17, 1931. Půdoznalecký posudek základové půdy na staveništi Státní galerie na Letné, stran 6, 1938.

Pozdější publikace jsou uvedeny v mých denících.

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.